Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Úvod

Po velmi dlouhé řadě článku patřící do problematiky Topologie Federmann, přichází čas pro další článek v řadě, který posouvá hranice lidského poznání dále s dále.

 

Jak bylo naznačeno v článku HQQF-55-507W nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann, je připravena další řada naprosto dokonalých zesilovačů, která úspěšně navazuje na řadu předchozí. Poněvadž se jedná o řadu zesilovačů zpětnovazebních, kde je snaha o dosažení maximální rezervy zisku a tím i minimálního zkreslení a předchozí řada již tyto možnosti vyčerpala, musely být hledány další cesty, jak hranice dokonalosti posunout.

 

Napájecí zdroje Hi-Fi přístrojů

Další, doposud téměř neprobádanou cestou jsou zdroje pro HI-Fi přístroje, neboť průnik rušení je u HI-Fi techniky velmi významný a značně převyšuje jiná chyby různých zesilovačů. Na toto téma byl zpracován článek Hi-Fi zesilovače a síťové rušení, ve kterém jsou porovnány jednotlivé topologie a jejich možnosti.   

 

Topologie Federmann si stojí v žebříčku potlačení rušení nejvýše, přesto není odstup rušivých složek proniknuvších z napájecích zdrojů uspokojivý a další nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann, HQQF-55-507W, doznává značných změn právě v této oblasti.

 

Principielní zapojení zdrojů Topologie Federmann

Jak již bylo napsáno, potlačení rušivých napětí přicházejících ze zdrojů je u většiny zesilovačů nedostačující a jeho další zlepšení by bylo značně neekonomické, často i na úkor vlastností samotného zesilovače, proto je nutné upravit samotné napájecí obvody.

 

 

U elektronkových zesilovačů se velmi často používala v napájecích obvodech indukčnost, při obdobném použití indukčností v tranzistorových či integrovaných zesilovačích bychom zesilovače museli výrazně zvětšit a prodražit, neboť potřebné indukčnosti by vyšly rozměrově velké, materiálově těžké a drahé. Proto bylo nutné vyvinout nový typ filtrů, který nebude příliš velký, přičemž bude i materiálově a cenově dostupný.

 

Nutno podotknout, že je nutné každý filtr pro dané Hi-Fi zařízení správně spočítat, použít optimální hodnoty, jen tak se může dosáhnout optimálního výsledku. Jak již bylo zmíněno v článku Hi-Fi zesilovače a síťové rušení jsou současné zesilovače řady HQQF-55-506W s odolností proti síťovému rušení snad tím nejlepším co se v Č-S prostoru vyskytuje. 

 

Z grafu je patrné potlačení rušení přicházejícího z napájení a to od 130 do 70dB s výrazně lepšími výsledky na nižších kmitočtech, rovněž je velmi dobře patrné, že jak klesá rezerva zisku, popsaná v článku Vliv rezervy zisku na zkreslení, klesá i odolnost proti rušivému napětí.

 

 

 

Zařazením vhodného L-C filtru do napájení dosáhneme výrazného zlepšení poměru na napájecích obvodech:

  • Žlutě je zobrazeno napětí na transformátoru
  • Modře je zobrazen průběh napětí na filtračních kondenzátorech, je patrný jak rozkmit tak tvar napovídající o velkém množství vyšších harmonických.
  • Fialově je zobrazen průběh napětí za první částí filtru, je dobře patrné, že se téměř vytratily vyšší harmonické a první harmonická má výrazně menší amplitudu.
  • Zeleně je průběh za druhou částí filtru, kde se první, základní harmonická ještě více zmenšila a vyšší harmonické byly dále výrazně potlačeny.

 

 

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X a Autorský zákon

Je třeba mít na paměti, že vše zde zveřejněné se považuje za současný stav techniky a nelze již nic patentovat či jinak chránit, ale v žádném případě se nejedná o GNU licenci! Jedná se o ochranu danou celosvětově  Autorským zákonem, o stejnou ochranu jakou požívají umělecké či kterékoliv jiné díla.

 

Přeloženo do Češtiny, není dán souhlas pro užití podobných či obdobných filtrů konkurenci, nelze tedy tyto filtry použít bez patřičného souhlasu u zařízení DPA, HYPA, BVaudio, ALDAX a dalších!

 

Dosažitelné odstupy

na grafu jsou patrné hodnoty odstupů při použití jednostupňových filtrů, při použití dvoustupňových filtrů se odstupy ještě zlepší.

 

 

Pointa je v tom, že je použit toroid, vinutí jsou navinuta proti sobě a střed přes vhodnou kapacitu uzemněn, velké proudy protečou vinutími a vzájemně se magnetické toky vyruší - odečtou, pro rušení odvedené za prvním vinutím kapacitou proti zemi to však neplatí. Proud odtékající kapacitou se druhým vinutím neodečte a stejně tak se nevyruší indukčnosti, indukčnost je pro tento proud velká, jako kdyby tam druhé vinutí nebylo, jádro je syceno pouze tímto malým proudem, čímž dosáhneme vynikající výsledky, aniž bychom použili velké jádro.

 

V konečném důsledku nám filtry s indukčnostmi nahradí pokles ztráty zesílení otevřené smyčky zesilovače, tedy již vzpomínanou rezervu zisku a zesilovač má méně práce se, se síťovým rušením vypořádat. Zde je třeba si uvědomit, že nejde jenom o síťové rušení přicházející po síťovém vedení, ale hlavně s rušením, které vytváří každý zdroj, každý usměrňovač, tedy rušení, které vzniká nabíjením a vybíjením kondenzátorů v napájecí části každého zdroje zesilovače.

 

Diskuse

 


 

Psáno pod čarou

Česko-Slovenští podvodníci?

Jak je patrné z webů věnujícím se Hi-Fi technice a problematice, s webů jako je Stereophile, není ve světě nikterak jednoduché překročit u hotových zařízení hranici potlačení rušení 100dB. Žádný výrobce doposud, pro zaslepenost samotnou Hi-Fi problematikou, nevěnoval dostatek pozornosti napájecím částem, tak se stalo, že jsou u tranzistorových či integrovaných obzvláště výkonových částí dlouhodobě podceňovány a zanedbávány.

 

Česko-Slovenští konstruktéři pojali problematiku, tak trochu po svém a své vytvořené zařízení měří na laboratorních stabilizovaných zdrojích a deklarují u hotových výrobků tak trochu neexistující vlastnosti, neboť žádný takový výkonový zesilovač nekompletují a již vůbec ne se zdrojem na kterém zázračné výsledky deklarovali.

 

Stalo se již zvykem, že Hi-Fi svět na tyto podvodné praktiky poukazuje a konkurence se brání seč může, co naplat že převážně nekalými a podlými praktikami, neboť na jiné se nezmůžou. Jak je patrné z článků Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod, Pavel Dudek vzestup a pád?, Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!, ale také MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty a řady dalších. Poslední článek mířící na nepravosti a hledání cest byl Hi-Fi zesilovače, síťové rušení a falešné měření, ale ani po tomto článku se nedá předpokládat, že by se Hi-Fi komunita pohnula správným směrem a to k lepšímu zvuku a nenechala se vést jako slepé stádo někam od Hi-Fi problematiky zcela jinam.

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz