Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Číslo účtu pro ty jimž není osud člověka lhostejný a mají zájem přispět: Fio banka, pro ČR: 2300133613/2010, pro SR: 2300133613/8330, IBAN: SK0783300000002300133613, Děkujeme za každou projevenou účast. 

 

Úvod

Po článcích Soudci aneb nikým nekontrolovatelná Justiční Mafie a Zastřel si svého soudce? přichází řada na další článek Soudy ve službách organizovaného zločinu?, který ukazuje jak dnešní soudy dokonale pracují. soudu podané návrhy se rozhodují, bez toho aby splňovaly nároky, usnesení či rozsudek se vynáší bez jakékoliv znalosti věci, jen tak, nikoho nezajímá podstata věci, proto se rozhoduje bez nařízeného jednání a bez dotázání se protistrany. Stížnosti se řeší jenom tak aby se nic nezjistilo a mohl bych sáhosáhle pokračovat.

Mnohým však napoví má v pořadí třetí stížnost, kterou jsem koncipoval jako otevřený dopis. Dále jsou připojeny některé dotčené dokumenty.

  

Věc: Opakovaná stížnost ve věci č. j. 15_Nc_3454-2009, otevřený dopis

Podávám tímto opakovanou stížnost koncipovanou jako otevřený dopis. Dne 25. listopadu 2011 jsem podával stížnost na kterou bylo účelově odpovězeno s odůvodněním, že nejde o průtahy, část věnovaná porušování Listiny základních práv a svobod zůstala naprosto bez odpovědi, proto jsem dne 21. února 2012 podal opakovanou stížnost s tím, aby mi bylo porušování práv zaručených mi listinou vysvětleno, což se prozatím nestalo. Nyní se ještě vrátím k již zodpovězené části, ke zbytečným průtahům v řízení, které dle odpovědi soudu nenastaly, což není zcela pravda.

 

Exekuční titul?

Dne 13. 08. 2009 jsem osobně předal na Okresní soud mé odvolání, kde jsem zadokumentoval velmi rozsáhlou podvodnou a zlodějskou činnost žalobce, Ing. Libora Petřeka, mimo jiné jsem doložil v příloze č. 14. žalobu na popření pohledávky, pod č.j.40 CM 132/2003-25, ze dne 25.05.2005 strana 3, cituji: „Na druhou stranu by však dle názoru soudu nenastaly účinky uvedené v ust. § 45 odst. 2 z. k. v., tedy, že na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění. Dle názoru soudu by po skončení konkursu byli věřitelé bývalého úpadce nuceni vymáhat své tvrzené vykonatelné pohledávky za úpadcem podáním žaloby.“

Ze mnou doloženého rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 40 CM 132/2003-25 ze dne 25.05.2005 je zcela jasně patrné, že Ing. Liborem Petřekem podaný návrh na nařízení exekuce je pouze jeho dalším dokonale dlouhodobě připraveným zlodějským trikem! Jak je patrné z výpisu ze seznamu pohledávek v konkurzním řízení, ze dne 30.03.2009 jde o pohledávku Nevykonatelnou, kterou jsem mnohokráte popřel a podal v této věci trestní oznámení. Zloděj Ing. Libor Petřek se však na své oběti dokonale připravuje, dohodnul se se správcem a ten mu nedoloženou, smyšlenou pohledávku uznal, přesto, že měl dostatek listinných důkazů, že dlužníkem je zloděj Ing. Libor Petřek, který později prostředky které do konkurzní podstaty dlužil za pomoci JUDr. Kašlíkové společně ukradli.

Dále mi správce se zřejmě jasným cílem či úkolem zamezit mi popření pohledávky a tím možnosti vést v budoucnu exekuci na můj majetek, zabránil se účastnit přezkumného jednání, čímž úmyslně a cíleně porušil mé Listinou zaručené nepromlčitelné práva, zde si dovolím poukázat na:

1.      Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ivo Exel proti České republice ze dne 5. 7. 2005, stížnost č. 48962/99: "nikdo nemůže být zbaven práva na účast při ústním jednání v posuzované věci."

2.      NÁLEZ Ústavního soudu  I.ÚS 72/06 ze dne 04.10.2006 "Ústavní soud má za to, že účast úpadce, kterým je fyzická osoba, je na přezkumném jednání významná z hlediska úkonů, které úpadce může na tomto jednání realizovat s důsledky vyplývajícími z ustanovení § 45 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání. Pokud soud i přes řádnou omluvu stěžovatele, který soudu sdělil, že trvá na své osobní účasti na jednání, neumožnil stěžovateli účast na přezkumném jednání tím, že k žádosti stěžovatele přezkumné jednání neodročil, porušil ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť takovým postupem bylo zabráněno stěžovateli, aby jeho věc byla projednána stanoveným postupem u nezávislého a nestranného soudu, současně bylo porušeno právo stěžovatele, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům, zakotvené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod."

 

NEdůvodnost exekuce

Jak z výše uvedeného vyplývá nenastaly účinky uvedené v ust. § 45 odst. 2 z. k. v., tedy, že na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění!

Mimo uvedené je popření pohledávky zapsané ve výpisu ze seznamu pohledávek v konkurzním řízení, ze dne 30. 03. 2009 Okresnímu soudu ve Vsetíně, pobočce ve Valašském Meziříčí dobře známo z jeho vlastního č.j. 13 C 94/2001, rovněž uvedené jako příloha č. 13 v mém odvolání ze dne 13. 08. 2009. Kde jsem se žalobou podanou dne 15. 10. 2001 domáhal zrušení zástavní smlouvy, zde mohl Ing. Libor Petřek prokázat opravdovou výši své pohledávky. Po započtení vzájemných pohledávek, však dlužníkem byl Ing. Libor Petřek a jeho s.r.o. a to ve výši cca 250,-tis. Kč s příslušenstvím!

Aby tuto částku nemusel zloděj Ing. Libor Petřek uhradit, nezrušil zástavní smlouvu, jak byla jeho povinnost, ale naopak podal návrh na konkurz na můj majetek se lživým tvrzením, že je zástavní smlouva stále platná a nesplacená! Proto jsem podal návrh na zrušení platnosti této smlouvy. Ing. Libor Petřek však nemaje žádných doložitelných argumentů o přetrvávající platnosti zástavní smlouvy, navíc na jim dluženou částku 250tis. Kč byly podány návrhy na vydání platebních rozkazů, navrhl zamítnutí mé žaloby pro nedostatek aktivní legitimace, čímž sice dosáhl zamítnutí mé žaloby, ale současně potvrdil její důvody.

Jen z důvodu nečinnosti soudů a státních zastupitelství zloděj Ing. Libor Petřek obdobné podvody se zástavními smlouvami a následným ukradením majetku mnohokráte za pomocí soudů zopakoval!

 

Závěr

1.      Okresnímu soudu je neexistence exekučního titulu dobře známá a to již mnoho let před Ing. Liborem Petřekem podaným návrhem na nařízení exekuce.

2.      Dne 13. 08. 2009 jsem osobně Okresnímu soudu doložil v rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 40 CM 132/2003-25 ze dne 25.05.2005 další důkazy o nezákonnosti takto vedené exekuce.

Okresní soud však za tři roky neučinil zcela nic, čím by nezákonnou exekuci sám zastavil, naopak se doposud zjevně staví na stranu zloděje Ing. Libora Petřeka a tím organizovaného zločinu a vesele porušuje má práva zaručené mi Listinou základních práv a svobod dál, nařizuje a ponechává exekuci bez exekučního titulu, opakovaně mi odmítá přidělit právního zástupce, otázkou promlčení namítnutou dne 18. 08. 2009 se k dnešnímu dni soud rovněž vůbec nezabýval.

 

Opakovaně žádám soud o bezplatné přidělení právního zástupce o odpovězeni na mé stížnosti a jejich zařazení do spisu.

     

                                                                                                       Ing. Bohumil Federmann

                                                                                                     Kunovice 7, 75644  Loučka

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

Jak je ze zde popsaného patrné, je soudcům bezmezně věřeno, jejich domnělá nezávislost je povýšena nad právo a spravedlnost o LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ani nemluvě. Pokud někteří soudci sklouznou na šikmou plochu, začnou si svou kořist se zloději porcovat, není žádného odvolání, není žádného dovolání, je to dokonale propracovaný zlodějský systém povýšen na zákon  ...

 

Diskuse

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz