Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Číslo účtu pro ty jimž není osud člověka lhostejný a mají zájem přispět: Fio banka, pro ČR: 2300133613/2010, pro SR: 2300133613/8330, IBAN: SK0783300000002300133613, Děkujeme za každou projevenou účast. 

 

 

Úvod

Po článku Zastřel si svého státního zástupce?, který dokumentoval otevřený dopis ministru spravedlnosti, odrážel jisté praktiky státních zastupitelství přichází pokračování, jež je přímou komunikací se státním zastupitelstvím, které umí šetřit  věci 10 let před jejich vznikem.

 

 

 

 

Věc: ZN 2156/2009-40 - Otevřený dopis

K vaší žádosti o upřesnění mohu uvést následující, neboť se dle spisové značky ZN 2156/2009 jedná stále o pokračování mého podání ze dne 13.8.2009, nemohu, než konstatovat, že váš text druhého odstavce "Orgány činné v trestním řízení v okrese Vsetín prověřily vaše trestní oznámení v této věci pod sp.zn ZN2156/2009 a ZN2078/99 se závěrem že nejde o podezření se spáchání trestného činu." je, nezlobte se na mne za ten výraz, pouze účelovou lží, která má  zřejmě v konečném důsledku zamést všechny stopy za rozsáhlou trestnou činností Ing. Libora Petřeka a jeho kompliců.

Dne 13.8.2009 jsem podal trestní oznámení na skutky spáchané a trvalé páchané Ing. Liborem Petřekem a jeho "komplice", které se staly výhradně po roce 2002, uvedl jsem řadu svědků, další svědci vyplynuli z textu mého podání. Dne 25.8.2009 mi OSZ ve Vsetíně pod ZN 2156/2009-12 odstavci druhém odpovídá, že případná trestná činnost advokátů jej vůbec nezajímá a v odstavci třetím, že všechny mnou uvedené skutky spáchané v rozmezí let 2002 až 2009 byly prověřeny OSZ ve Vsetíně již 10 let před jejich spácháním, podepsána státní zástupkyně OSZ JUDr. Jindřiška Havelková!

Nezlobte se na mne paní státní zástupkyně OSZ JUDr. Jindřiško Havelková, ale se stavem věcí, kde státní zastupitelství hájí zloděje a zametají jejich rozsáhlou trestnou činnost, jsem se stále nesmířil a není zcela vyloučeno, že soustavné zametání této činnosti je patřičně podpořeno i korupcí či podílnictvím na takto získaných prostředcích, proto jsem se v této věci obrátil otevřeným dopisem i na ministra spravedlnosti, viz: "Hi-Fi svět: Zastřel si svého státního zástupce?[online]. Kunovice: Ing. Bohumil Federmann, Kunovice - Loučka, Česká republika., 11 prosinec 2011 15:17 [cit. 2012-03-03]. ISSN 1803-733X. Dostupné z: http://www.federmann.cz/index.php/justicie/84-fakta/413.html ".

Současný stav Justice a Státního zastupitelství považuji za natolik katastrofální a alarmující, za natolik podporující korupci a organizovaný zločin, že jsem nemohl jinak, než začít poukazovat na zrůdnost a dokonalou organizovanost současného stavu, kdy ruka ruku myje, kde se zametá co se dá a zdravý rozum, spravedlnost či Lidská práva zde nemají zcela žádné místo. Právě proto jsem začal některé texty zveřejňovat, aby si běžný čitatel mohl představit, jak lehce se dá v naší společnosti s podporou soudů a státních zastupitelství krást a jak složitě se tomu dá či vůbec nedá zabránit.

 

Původní podání ZN 2156/2009

Mé původní podání ze dne 13.8.2009 bylo motivováno usnesením Okresního soudu ve Vsetíně č. j. 15_Nc_3454-2009 ze dne 5. května 2009, doručené mi dne 6. srpna 2009, ve kterém soud nařídil exekuci mého majetku na základě neexistujícího - smyšleného exekučního titulu! Naše zákony neumožňují vést exekuci bez exekučního titulu, tedy nelze vést exekuci na základě zástavní smlouvy či v konkursu popřené pohledávky zapsané do seznamu, zřejmě i proto náš právní řád nepřipouští proti usnesení o nařízení exekuce žádný opravný prostředek, nelze se odvolat, nelze se odvolat, nelze podat zmateční žalobu, jak vyplývá z Usnesení Nejvyššího soudu ČR v Brně č.j. 20Cdo3462-2001-125. Soudcům je bezmezně věřeno, že nezneužijí svého postavení a své pravomoci, ale rovněž náš právní řád říká, že pokud dojde k nařízení exekuce bez pravomocného exekučního titulu je povinností soudu takovou exekuci okamžitě zastavit a to i bez návrhu "povinného" a vyčkat pravomocného exekučního titulu.

Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí se však těmito zákony a pravidly zjevně neřídí a exekuci stále ponechává! Nejenom, že je soudu od prvopočátku známo že neexistuje pravomocný exekuční titul, ale nedbá ani mého návrhu na okamžité zastavení exekuce, zjevně si je soud dobře vědom, že proti této zlodějské exekuci je opravný prostředek nepřípustný a státní zastupitelství takovou zlodějnu řešit nechce a nebude, čímž jsou hrubě porušovány mé práva zaručené mu Listinou, proto jsem v této věci podal i Ústavní stížnost, ze které cituji:

"Navrhovatel, s ohledem na výše uvedené dle ust. § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu navrhuje, aby Ústavní soud této ústavní stížnosti vyhověl a zrušil Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 20 Cdo 3462/2011-125, Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. 10 Co 1019/2009-25 a Usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, pobočky ve Valašském Meziříčí č.j. 15 Nc 3454/2009-5 pro jejich porušování LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:        

 • Článku 11, bod (1) "Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje",-         
 • Článku 37, bod (2) "Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení."-         
 • Článku 38, bod (2) "Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.""

 

Podvodné smlouvy a exekuce bez exekučního titulu

Ing. Libor Petřek a jeho "komplici"si udělali z podvodných smluv a exekucí bez exekučního titulu dokonalou živnost, kterou jsem dostatečně zadokumentoval v mém podání ze dne 13.8.2009, kterou však OSZ ve Vsetíně odmítlo jakkoliv řešit, čímž vytvořilo další prostor pro takovou činnost a zároveň znemožnilo mnohé starší věci dohledat a dořešit.

Následně se k mému podání připojila i další poškozená strana, nejde jen o mé podání což zřejmě OSZ ve Vsetíně ještě nezaregistrovalo. V žádném případě nejde o podání, vyjadřující nespokojenost s rozhodnutím či postupem soudů, ale o podání, které poukazuje na případnou možnost zapojení se soudců do organizovaného zločinu či jejich zneužití k tomuto účelu! Nelze tedy nahlížet na tuto část mého oznámení ze dne 13.8.2009, že by se v této části nepovažovalo za trestní oznámení!

 

Podání ze dne 3.12.2011 adresované KSZ Praha

K tomuto podání směřuje i dopis OSZ ve Vsetíně ze dne 24.2.2012 ZN 2156/2009-40, abych doplnil kterému orgánu je určeno, které věci se týká a co se sleduje.

Jak je uvedeno, adresováno bylo KSZ Praha, ale ne všechny kauzy patří do jeho působnosti, proto bylo postoupeno i OSZ ve Vsetíně, jak jsem uvedl výše, jde jen o nepatrnou část mého podání ze dne 13.8.2009. Městské státní zastupitelství v Praze si zatím jako jediné dalo alespoň tu práci, aby z dokumentace Rejstříkového Soudu zjistilo, že není dlouhodobě plněna povinnost ukládání firemních dokumentů do sbírky listin, vyplývající s § 38i ObchZ, stejnou povinnost neplnil a stále neplní Ing. Libor Petřek u žádných svých společností!

Jak jsem již uvedl a doložil v původním podání dne 13.8.2009, je ze starších dokumentů ve sbírce listin k Petřekovým společnostem patrné, že šlo o společnosti desítkami mil. Kč předlužené, na které měl sám jejich majitel ing. Libor Petřek dávno vyhlásit konkurz, namísto toho do nich účetně vkládal desítky mil. Kč. Pokud měl Ing. Libor Petřek desítky mil. Kč na vložení do předlužených společností, pak musely být tyto finanční prostředky řádně někdy a někde přiznány a zdaněny, muselo z nich být řádně odvedeno sociální a zdravotní pojištění, jinak nemohly pocházet z jiné, než trestné činnosti, neboť jeho jediným zdrojem příjmů byla značná hospodářská ztráta jeho společností, které zjevně slouží jen k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Následně byly tyto vykradené společnosti převáděny na "bíle koně", často na nic netušící občany, to vše se mohlo dít a děje jen za značné nečinnosti a tím podpory i OSZ ve Vsetíně!

    I.            Toto doplnění podání je určeno: OSZ ve Vsetíně. Věci, které mu nepřináleží nechť samo postoupí příslušným orgánům či vše vhodně koordinuje.

    II.            Týká se: stále činnosti Ing. Libora Petřeka a jeho kompliců, míru či podíl dle následujících bodu musí prověřit OSZ ve Vsetíně a další zodpovědné orgány:

 •  
  • a.       § 3 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která je v úpadku, povinna bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu!
  • b.      § 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti!
  • c.       § 222 Poškození věřitele!
  • d.      § 223 Zvýhodnění věřitele!
  • e.       § 224 Způsobení úpadku!
  • f.       § 240 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby!
  • g.      § 241 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné!
  • h.      A další, které vyplynou z opravdového šetření orgánů činných v trestním řízení.
  • i.        Rovněž uzavírání podvodných smluv s předem připraveným cílem exekuce bez exekučního titulu.

 III.            Sleduje se: zastavení trestné činnosti Ing. Libora Petřeka a ukončení vykrádání nevinných lidí, případná náhrada způsobené škody. K tomuto účelu je nutné, aby OSZ ve Vsetíně zpětně celorepublikově prověřilo činnost všech Petřekových společností a všech exekucí ve prospěch Ing. Libora Petřeka či jeho společností! Aby byl každý účastník osobně vyslechnut, aby se k věci vyjádřili údajní kupci Petřekových společností a každá exekuovaná osoba - strana!

 

Závěr

Jak z výše uvedeného vyplývá jen řádnou kontrolou a dokonalou inventurou stavu se dá vytvořit ucelený obraz o činnosti Ing. Libora Petřeka, o tom zda jde či nejde o trestné činy a kdo všechno se na této činnosti organizovaně či nevědomky podílel. Osobně se domnívám, že jde o velmi rozsáhlou trestnou činnost, využívající či zneužívající chyb v zákonech jako je nemožnost opravného prostředku při exekuci bez exekučního titulu, ale také vymlouvání se soudů a státních zastupitelství co do jejich kompetence patří a co již ne, v neposlední míře značná povrchnost soudů a státních zastupitelství, kdy rozhodují o tom co snad ani nikdy nečetli, viz mé podání ZN 2156/2009 ze dne 13.8.2009, týkající se skutků převážně roku 2009, dle OSZ ve Vsetíně však šetřených již v roce 1999, tedy 10 let před jejich vznikem!

Aby opakovaně nedošlo ke špatnému chápání mého textu a hlavně dat jednotlivých skutků, jsem OSZ ve Vsetíně kdykoliv k dispozici, jak na své adrese, emailu i telefonu, po předchozí domluvě rád mnohé vysvětlím osobně, jinak by se mohlo opakovaně stát, že se v záplavě textu OSZ ve Vsetíně opět ztratí. Zároveň žádám o průběžné informování.

 

                                                                                                       Ing. Bohumil Federmann

                                                                                                     Kunovice 7, 75644 Loučka

 

Přílohy:

č.j. 20Cdo3462-2001-125 Nejvyššího soudu ČR v Brně, dokladující nemožnost opravného prostředku proti zlodějské exekuci, nařízené bez pravomocného exekučního titulu.

 

 

 

Závěr

Co říci závěrem, snad jen to, že je zde krásně patrné, že když si soudce umane, že něco exekucí ukradne, není jak je dle Usnesení nejvyššího soudu ČR patrné, žádná právní síla k tomu aby někdo zlodějskou exekuci zrušil, obzvláště, když Státní zástupce nepochopí rozdíl mezi zcela jasnou zlodějnou a nespokojeností s postupem soudce, přesto je pro něj jednodušší napsat, že to již šetřil před deseti roky a může to s klidným srdcem navěky odložit.

 

Diskuse

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz